Nationale Horecagids

NHG Nieuw Drinkwaterbesluit 2011

Tap water
 

Op 1 juli treedt het Drinkwaterbesluit in werking. Het Drinkwaterbesluit vervangt het Waterleidingbesluit. Het Drinkwaterbesluit bevat onder meer voorschriften over legionellapreventie.

Belangrijke Wijzigingen
In hoofdlijnen komen deze voorschriften overeen met het Waterleidingbesluit. Er zijn echter ook een aantal belangrijke wijzigingen zoals:
- de aangepaste lijst met prioritaire instellingen
- het verplicht inhuren van een gecertificeerd bedrijf voor risicoanalyse en beheersplan
- de aangepaste norm voor melding aan inspecteur & gasten
- de aangepaste frequentie van monstername
- de toepassing van alternatieve technieken

Algemeen
Drinkwater moet minder dan 100 kolonie vormende eenheden legionellabacteriën per liter (kve/l) bevatten.

Aangepaste lijst met prioritaire instellingen
In de huidige lijst met prioritaire instellingen zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Prioritaire instellingen zijn instellingen die bij wet verplicht zijn om aan legionellapreventie te doen. Alle overige bedrijven houden een zorgplicht.

Badinrichtingen vallen alleen onder de bepalingen van het Drinkwaterbesluit als tenminste één bassin een wateroppervlakte van twee m2 of meer heeft en dieper is dan 0,50 meter. Onder het Waterleidingbesluit gold voor álle badinrichtingen voor wat betreft de drinkwaterinstallatie de plicht tot legionellapreventie.

Nieuw is de toevoeging van truckstops, benzinestations, wegrestaurants of andere locaties die verband houden met het wegvervoer en waar douchefaciliteiten aanwezig zijn bestemd voor openbaar gebruik. Reden is dat bij beroepschauffeurs sprake is van een groot risico op het oplopen van een legionellainfectie. Deze groep bedrijven heeft een jaar de tijd om een risicoanalyse uit te voeren en beheersplan op te stellen.

Kwalificatie opstellen risicoanalyse en beheersplan
De risicoanalyse en het beheersplan moeten worden uitgevoerd door een bedrijf dat daarvoor gecertificeerd is op basis van BRL 6010 indien:
- de risicoanalyse en/of het beheersplan niet meer aansluit bij de feitelijke situatie,
- de risicoanalyse en/of het beheersplan onjuist of onvolledig is,
- de risicoanalyse en/of het beheersplan afwezig is,
- gebruik wordt gemaakt van een nieuwe installatie,
- er sprake is van een relevante wijziging in een bestaande installatie.

Nieuw is dat in het beheersplan ook aandacht moet zijn voor werkinstructies bij een (dreigende) calamiteit.

Aangepaste norm melding aan inspecteur & gasten
De inspecteur hoeft pas te worden geïnformeerd bij het aantreffen van aantallen legionellabacteriën van meer dan 1000 kve/l.
Nieuw is ook dat de eigenaar de gasten niet hoeft te informeren over de overschrijding, tenzij de inspecteur anders bepaalt. Op grond van het Waterleidingbesluit bestond er voor de eigenaar een plicht tot het informeren van de gasten, tenzij de inspecteur bepaalde dat dat niet nodig was.

Aangepaste frequentie monstername
Voor locaties die maximaal 7 maanden per jaar geopend zijn, is een meetfrequentie van eenmaal per jaar vastgelegd, in plaats van twee keer per jaar.

Uiteraard moet in de risicoanalyse en het beheersplan wel aandacht worden besteed aan de (preventie van) legionellarisico's die samenhangen met langdurige stilstand van water in de leidingen. De monsters dienen pas genomen te worden na reiniging/spoelen van de installatie en de opstart van de beheersmaatregelen. In de Regeling legionellapreventie in drinkwater worden nadere voorschriften opgenomen.

Toepassing alternatieve technieken
Het Drinkwaterbesluit legt de volgorde van de beheersmaatregelen, de zogeheten "ladder van VROM", vast:

Uitgangspunt is dat de beheersmaatregelen zijn gebaseerd op thermisch, fysisch en/of fotochemisch beheer.
Als de bovengenoemde vormen van beheer naar het schriftelijke en gemotiveerde oordeel van een bedrijf redelijkerwijs niet mogelijk zijn kan worden gekozen voor elektrochemisch beheer.

Als elektrochemisch beheer naar het schriftelijke en gemotiveerde oordeel van een bedrijf redelijkerwijs niet mogelijk is kan worden gekozen voor chemisch beheer.
Afhankelijk van de wijze van beheer moet worden voldaan aan de eis dat de beheersmaatregel is gecertificeerd (BRL K 14010-1, BRL K 14010-2) en/of is toegestaan op basis van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In de ministeriële regeling legionellapreventie worden nadere voorschriften opgenomen.