Nationale Horecagids

NHG Aanvragen werkvergunning Chinese Horeca

Hieronder geeft CWI een procedurebeschrijving van de stappen die ondernomen (moeten) worden, alsmede welke eisen daaraan gesteld worden als een werkgever in de Chinees-Indische horeca er niet in slaagt om in zijn vacature te voorzien met niet-vergunningplichtig binnenlands of Europees aanbod. Dit stappenplan valt uiteen in 2 delen.
 
Stap 1 en 2 hebben betrekking op de fase die gelegen is vóór de indiening van een aanvraag voor een twv, namelijk de fase van respectievelijk wervingsinspanningen en vacaturemelding. Hoofddoel hierbij is het streven om door middel van door de werkgever te verrichten wervingsinspanningen de vacature te vervullen met zogenaamd "prioriteitgenietend aanbod".

Dit is aanbod waarvoor geen twv is vereist en dat voorrang heeft boven het inzetten van aanbod waarvoor wél een twv is vereist. Het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning (TWV) is het sluitstuk en komt daarom pas in beeld als er sprake is van een gebleken tekort aan prioriteitgenietend aanbod. Hoe de procedure voor een aanvraag voor een TWV verloopt, wordt beschreven in stap 3 t/m 5.

Tot slot worden nog enige Aandachtspunten gegeven.

Stap 1:   Wervingsinspanningen
Vooraf wordt opgemerkt dat indien de werkgever uiteindelijk overgaat tot het aanvragen van een twv, bewijsstukken van de wervinginspanningen direct bij de aanvraag dienen te worden gevoegd. Voorts dient de werkgever aan te geven wat de resultaten zijn van de wervingsinspanningen (wie hebben gereageerd, wanneer, hoe en waarom zijn deze personen afgewezen?).

Tijdigheid wervingsinspanningen
Er dienen tijdig, doch uiterlijk drie maanden vóór de indiening van de aanvraag door de werkgever* wervingsinspanningen te worden verricht, gericht op de inschakeling van Nederlands en/of Europees aanbod.
* Deze wervingsinspanningen kunnen ook namens de werkgever worden verricht,  bijvoorbeeld door een door de werkgever ingeschakeld bedrijf of (uitzend- of detacherings)bureau. In dat geval dient duidelijk uit de advertentie(s) te blijken waar en bij welke werkgever de feitelijke werkzaamheden verricht gaan worden.

Hoe te werven?

De werkgever dient minimaal de volgende advertenties te plaatsen:

 • Eén advertentie in een Nederlandstalig publiciteitsmedium (bijv. krant, website gericht op vacatures in de horeca, vakblad) én
 • Eén advertentie in een Chineestalige krant die een breed bereik heeft bereik heeft binnen de EER (bijv. Asian News). Deze werving geldt als een wervingsinspanning binnen Europa. Een vacaturemelding bij Eures kan in dat geval achterwege blijven.

Wat moet er minimaal in de advertenties staan?

 • waar gaat gewerkt worden (naam, adres (geen postcode!) en   telefoonnummer van het restaurant);
 • om welke functie het gaat;
 • korte beschrijving van de aard van de werkzaamheden; 
 • het aantal te werken uren per week;
 • de minimale vereisten* (diploma's, werkervaring, eventuele overige vereisten.
  * Het stellen van (een) taal- en andere irreële functies-leis(en) zal in het kader van een aanvraag twv als een belemmering worden gezien om de vacature te vervullen met niet-vergunningplichtig aanbod en zal in de regel aanleiding zijn om de gevraagde twv niet te verlenen.


Stap 2:   Vacaturemelding
Indien zich naar aanleiding van de vacaturemelding kandidaten bij werkgever hebben gemeld, dient bij de aanvraag vermeld te worden tot welk resultaat dit heeft geleid en op welke wijze dit teruggekoppeld is naar het desbetreffende CWI, c.q. CWI-medewerker.

Moment melding vacature/tijdigheid
De vacature dient tenminste 5 weken vóór het indienen van de aanvraag bij het lokale CWI te zijn gemeld* en mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Is de vacature langer dan 5 weken voor de indiening van de aanvraag gemeld, dan dient de werkgever er op toe te zien dat deze in ieder geval nog open staat op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. De werkgever onderhoudt contacten met het lokale CWI over kandidaten.
* Melding van de vacature alléén op www.werk.nl wordt niet als een geldige vacaturemelding opgevat.

Wat moet er minimaal in de vacaturemelding staan?

 • waar gaat gewerkt worden (naam, adres (geen postcode!),  telefoonnummer en contactpersoon van het restaurant);
 • de exacte functiebenaming; om welke koksfunctie gaat het precies; (n.b. onvoldoende is als alleen maar "kok" of "kok Chinese keuken" of dergelijke algemene functiebenamingen worden gebezigd. De functiebenaming dient in overeenstemming te zijn met de te verrichten werkzaamheden)*;
 • een omschrijving van de (diverse) werkzaamheden die verricht gaan worden;
 • de minimale vereisten voor de functie** (opleiding en/of werkervaring, eventuele overige vereisten); 
 • het aantal te werken uren per week;
 • de werktijden;
 • eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden.
  * Verwezen wordt naar de bij de kwalificatiestructuur Chinese keuken behorende indeling in diverse (koks)niveaus, zoals deze gebruikt wordt door de bedrijfstak Chinees-Indische horeca.
  ** Het stellen van (een) taal- en andere irreële functies-leis(en) zal in het kader van een aanvraag twv als een belemmering worden gezien om de vacature te vervullen met niet-vergunningplichtig aanbod en zal in de regel aanleiding zijn om de gevraagde twv niet te verlenen.

Stap 3:   Indienen van een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning
Aan deze stap wordt pas toegekomen indien het de werkgever of degene die namens hem de wervingsinspanningen heeft verricht niet gelukt is om geschikt, niet-vergunningplichtig aanbod binnen Nederland of de EER te vinden.

De aanvraag wordt in gang gezet door middel van het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend formulier "Aanvraag tewerkstellingsvergunning (AV-320)". De adresgegevens staan op het formulier vermeld.

Het formulier kan verkregen worden:

 • door te bellen met CWI, afdeling Tewerkstellingsvergunningen te Zoetermeer, tel. 079-7502903 of
 • door dit te downloaden van internet: www.werk.nl.

Het aanvraagformulier kan door de werkgever zelf ingediend en ondertekend worden, dan wel door iemand die namens hem daartoe gemachtigd is. Dit kan ook een uitzend- of detacheringsbureau zijn.

Op het aanvraagformulier is aangegeven welke stukken bij de aanvraag moeten worden gevoegd. Als bij een aanvraag de noodzakelijke stukken ontbreken en/of onduidelijk zijn, dan wel bepaalde vragen niet beantwoord zijn, kan dit ertoe leiden dat de procedure wordt vertraagd en/of de twv niet wordt verleend.

Welke stukken dienen in ieder geval bij de aanvraag te worden gevoegd?

 • Een (goed leesbare) kopie van de bladzijde in het paspoort waarin de persoonsgegevens van de vreemdeling waarvoor de twv wordt gevraagd staan vermeld. Het paspoort dient geldig te zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend;
 • Kopieën van advertenties (zie Stap 1). Hieruit moet blijken waarin de advertenties geplaatst zijn en op welke datum;
 • Van niet in de Nederlandse taal geplaatste advertenties dient een vertaling in het Nederlands te worden toegevoegd; 
 • Verslag van de resultaten van zowel de vacaturemelding als de wervingsinspanningen (zie Stappen 1 en 2);
 • Bewijsstukken van de kwalificaties van de vreemdeling zoals diploma's en/of getuigschriften. De werkgever dient door middel van deze stukken aan te tonen dat de vreemdeling voldoet aan de gestelde functievereisten. In een vreemde taal gestelde stukken dienen voorzien te zijn van een vertaling in het Nederlands;
 • Verblijf:
 • Indien de vreemdeling in Nederland verblijft: kopie van de ontvangstbevestiging van een aanvraag voor een (verlenging van een) vergunning tot verblijf voor arbeid in loondienst, dan wel een kopie van een dergelijke, nog geldige vergunning tot verblijf;  
 • Indien de vreemdeling buiten Nederland verblijft: kopie van de aanvraag voor een MVV (Machtiging tot voorlopig verblijf);
 • Een (concept-)arbeidsovereenkomst. De daarin vermelde gegevens  dienen in overeenstemming te zijn met de gegevens zoals deze op het aanvraagformulier alsmede de bij de aanvraag gevoegde stukken staan vermeld. Onduidelijkheden en/of afwijkingen kunnen ertoe leiden dat de twv niet wordt verleend;
 • Indien sprake is van uitlening of detachering van de vreemdeling bij een inlener dient uit de (concept-)arbeids/-detacheringsovereenkomst te blijken welk bedrijf of (uitzend- of detacherings)bureau de uitlener/detacheerder is en bij welke werkgever/inlener de vreemdeling gaat werken, alsmede onder welke voorwaarden.

In de (concept-)arbeidsovereenkomst dient minimaal het volgende te zijn opgenomen:

 • De persoonsgegevens van de vreemdeling;
 • De gegevens (bedrijfsnaam, feitelijk werkadres) van de werkgever bij wie de vreemdeling gaat werken;
 • De duur van de arbeidsovereenkomst;
 • De functie en de te verrichten werkzaamheden*;
 • Het bruto maandsalaris (excl. Vakantietoeslag);
 • Ondertekening door de werkgever;
  * Verwezen wordt naar de bij de kwalificatiestructuur Chinese keuken behorende indeling in diverse (koks)niveaus, zoals deze gebruikt wordt door de bedrijfstak Chinees-Indische horeca en de meest voorkomende functies voor koks.

Indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde, dient bij de aanvraag een door de werkgever ondertekende verklaring te worden gevoegd waaruit blijkt dat deze de aanvrager machtigt om de aanvraagprocedure namens hem op zich te nemen.

Stap 4:   Behandeling van de aanvraag
De wettelijke behandeltermijn bedraagt maximaal 5 weken.

De procedure valt uiteen in 2 onderdelen.

Allereerst wordt getoetst of de aanvraag in behandeling kan worden genomen (zie hierna: onderdeel 1). Hierbij wordt getoetst of de aanvraag aan de algemene voorwaarden voor het in behandeling nemen voldoet, zoals dit geregeld is in de Algemene wet bestuursrecht.

Zo ja, dan volgt de inhoudelijke behandeling waarbij de aanvraag getoetst wordt aan de Wet arbeid vreemdelingen (zie hierna: onderdeel 2). Zo nee, dan wordt niet aan een inhoudelijke behandeling toegekomen.

Onderdeel 2
1. In behandeling nemen van de aanvraag

Indien de aanvraag niet volledig is omdat de noodzakelijke stukken om de aanvraag in behandeling te nemen ontbreken, wordt de behandeltermijn geschorst met de periode gedurende welke de werkgever in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog aanvullende stukken op te sturen. Na ontvangst van de gevraagde stukken wordt overgegaan tot de inhoudelijke behandeling van de aanvraag.

Indien echter de termijn ongebruikt is verstreken, dan wel onvoldoende stukken zijn opgestuurd, wordt het besluit genomen om de aanvraag niet in behandeling te nemen. Dit houdt in dat de aanvraag niet inhoudelijk wordt behandeld.

2. Inhoudelijke behandeling van de aanvraag

2.a. Aanvraag vooralsnog onvoldoende.
Na bestudering van het dossier kan blijken dat de aanvraag op basis van de zich op dat moment in het dossier bevindende stukken geweigerd moet worden omdat niet aan alle voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan. Alvorens CWI een definitief besluit neemt wordt de werkgever alsnog in de gelegenheid gesteld om een (schriftelijke) reactie te geven op het voornemen om de aanvraag te weigeren.

2.b. Aanvraag voldoende.
Na ontvangst van voornoemde reactie, dan wel nadat gebleken is dat de aanvraag meteen voldoet aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen, wordt het besluit genomen de twv te verstrekken (zie Stap 5).

2.c. Aanvraag onvoldoende.
Indien blijkt dat de aanvraag niet voldoet aan de Wet arbeid vreemdelingen voldoet, wordt het besluit genomen om de twv te weigeren.

 
Stap 5. Verlening tewerkstellingsvergunning

Als aan alle voorwaarden van de aanvraag is voldaan, wordt de twv verleend voor de desbetreffende functie en gevraagde periode (maximaal 36 maanden).


Aandachtspunten

Informatie met betrekking tot de Wet arbeid vreemdelingen
Informatie over het (invullen van het) aanvraagformulier voor een twv kunt u verkrijgen door te bellen met CWI, afd. Tewerkstellingsvergunningen, tel. 079-750 2903.

Informatie over de procedure met betrekking tot het (toekomstige) verblijf van de vreemdeling kunt u verkrijgen bij IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst, tel. 0800-9051 of door www.ind.nl te raadplegen.

Aanvragen (verlenging) vergunning tot verblijf of machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)
Omdat bij de aanvraag voor een twv aan de hand van bewijsstukken aangetoond moet worden dat een aanvraag voor een MVV of vergunning tot verblijf is ingediend, is het zaak om dit voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een twv in gang te zetten (zie onder Stap 3, "Welke stukken dienen in ieder geval bij de aanvraag te worden gevoegd?", onder "verblijf").

Verlengingsaanvragen
Aanvragen voor verlenging van een twv dienen ontvangen te worden vóórdat de twv is verlopen, bij voorkeur 5 weken voor de expiratiedatum, doch niet eerder dan 3 maanden voor die datum. Aanvragen die ontvangen worden nádat de twv is verlopen, worden als nieuwe aanvragen behandeld.

Gevraagde periode
Aangezien er in veel gevallen een aanmerkelijke tijd is gelegen tussen de afgifte van de twv en de afgifte van de MVV, c.q. de inreisdatum van de vreemdeling, is het raadzaam als de werkgever hier al bij voorbaat rekening mee houdt en de gewenste ingangsdatum van de twv afstemt op de (vermoedelijke) inreisdatum van de vreemdeling.

Mutaties werkgever
Het kan zijn dat de werkgever de vreemdeling op een andere vestiging tewerk wil stellen of dat de vreemdeling naar een geheel andere werkgever wordt overgeplaatst. In dat geval dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden omdat de verleende twv slechts geldig is voor de daarop vermelde arbeidsplaats/werkgever.