Nationale Horecagids

NHG Rookverbod

Rookverbod
 

Het doel van het rookverbod in de horeca is werknemers de gelegenheid te geven om in een rookvrije ruimte te werken. Voor zelfstandigen zonder personeel met een café kleiner dan 70m2 maakt het kabinet-Rutte een uitzondering op het rookverbod.

Uitzondering rookverbod kleine cafés
Het rookverbod in de horeca werd in 2008 ingevoerd. Met name eigenaren van kleine (eenmans)zaken hadden klachten over het rookverbod omdat zij geen aparte rookruimte konden inrichten. Het kabinet-Rutte heeft besloten een uitzondering te maken voor deze groep.

Voor wie geldt de uitzondering
De uitzondering op het rookverbod geldt alleen voor kleine cafés zonder personeel. Alle overige horecagelegenheden zoals restaurants, cafés met personeel en discotheken vallen niet onder de versoepelde regelgeving.

De uitzonderingscriteria
Om uitgezonderd te worden van het rookverbod, moet een café aan de volgende criteria voldoen:

  • Niet meer dan één horecalokaliteit.
  • Het vloeroppervlak van deze horecalokaliteit moet kleiner zijn dan 70m2.
  • Geen personeel.
  • Bijna uitsluitend verstrekking van alcoholhoudende drank.
  • Café eigenaren kunnen de oppervlakte van hun onderneming terugvinden op de Drank- en Horecawetvergunning van de gemeente.

Wanneer is er sprake van werknemers
Er is sprake van een werknemer als er een (arbeidsrechtelijke) gezagsverhouding, danwel ondergeschiktheidsrelatie bestaat met de werkgever. De officiële partner wordt niet gezien als werknemer.

Aanduidingsplicht horecagelegenheid
Alle horecagelegenheden, dus cafés maar ook bijvoorbeeld restaurants en hotels, moeten straks een aanduiding bij de deur hebben. Hiermee wordt aangegeven of het een horecagelegenheid betreft waar wel of niet gerookt mag worden. Dit wordt met inwerkingtreding van het besluit een wettelijke verplichting.

Rookverbod overige horeca
In alle andere delen van de horeca, zoals restaurants, cafés met personeel, cafés groter dan 70m2, discotheken en sportkantines, blijft het rookverbod van kracht.

Hogere boetes op overtredingen
De boetes voor overtredingen van het rookverbod in de horeca zijn fors omhoog gegaan. Deze maatregel is genomen omdat de huidige boetes onvoldoende afschrikwekkend blijken te werken en het rookverbod soms openlijk wordt overtreden.

Nieuwe boetebedragen

1e overtreding: € 600,-
2e overtreding: € 1200,-
3e overtreding: € 2400,-
4e overtreding: € 4500,-