Logo_ilt

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat bij hotels en bed and breakfasts (B&B) in Zuid-Limburg controleren of zij zich houden aan de regels om legionella te voorkomen. In die regio bleek vorig jaar zomer bij een inspectie dat van de 77 onderzochte bedrijven er 57 niet voldeden. Zij hebben hun zaken inmiddels op orde. Met deze speciale actie richt de inspectie zich op 122 Limburgse bedrijven die afgelopen zomer niet bezocht zijn.

De inspectie controleert deze bedrijven om de kans op een besmetting met de legionellabacterie zo klein mogelijk te maken. Naast deze specifieke controles inspecteert zij het hele jaar door onder meer ziekenhuizen en zorginstellingen op het legionellabeheer. De legionellabacterie kan bij inademing griep of de veteranenziekte (ernstige longontsteking) veroorzaken. Jaarlijks zijn er in Nederland 300 tot 400 meldingen van mensen met een legionellalongontsteking. Van hen overlijdt twee procent tot tien procent. (Bron: RIVM).

Signalen
De ILT controleert na signalen van drinkwaterbedrijven die constateren dat bedrijven of instellingen zich niet aan de legionellapreventie houden en na meldingen van instellingen en bedrijven zelf die na monstername zien dat ze de legionellanorm overschrijden. Periodiek onderzoekt ze zelf gericht zoals nu in Limburg.

De ILT gaat tijdens haar controles onder meer na of er voor de drinkwaterinstallatie een legionella-risicoanalyse is opgesteld. Deze analyse brengt in kaart waar de legionellabacterie kan groeien. Daarnaast controleert de inspectie de bedrijven en instellingen op hun beheersplannen. In die plannen staat hoe zij omgaan met de beheersing van de risico’s en of zij dit vastleggen in een logboek zoals verplicht is. Ook wordt bekeken of instellingen en bedrijven watermonsters nemen en laten analyseren.

Bij de 57 Limburgse bedrijven waar vorig jaar niet alles op orde was, heeft de inspectie;

  • in 24 gevallen een waarschuwing gegeven omdat met name het beheer en de registratie in het logboek te wensen over liet;
  • in 33 gevallen een voornemen tot last onder dwangsom opgelegd, omdat deze bedrijven bijvoorbeeld geen legionella-risicoanalyse hadden of de installatie niet goed beheerden.
  • in 11 gevallen een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd voor het ontbreken van of het nemen van te weinig watermonsters.


Bron: ILT